До г-жа/г-н Директора
на ДГ "Мечо Пух"
с.Равда


ЗАЯВЛЕНИЕ

за приемане на дете в
ДГ "Мечо Пух" - с. Равда


От:
ЕГН:
Адрес:
Телефон:
E-mail:
Уважаема Г-жо/г-н Директор,


Заявявам желанието си детето ми , EГН , да бъде прието в възрастова група на Детска градина "Мечо Пух" от учебната г.

Прилагам:
1. Документи за удостоверяване на обстоятелства по критериите по чл. 10, ал. 1 от Наредба № (№/дата) за приемане, преместване и отписване на деца в общинските детски градини, както следва:

(посочват се критериите и съответните документи)

2. Заявление за вида на организация на детето в детската градина.

(Документите следва да бъдат изпратени на 'dgmechopuh@hotmail.com')

Информиран/а съм, че предоставената от нас информация съдържа лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.


Дата: 20.07.2024